Executive Committee 2021-2022

Dr.Kolte
 • President   
 • Dr. Sanjay Kolte
 • 9822009490
 • sanjaykolte@yahoo.com
Dr.Pattanshetti
 • Immediate Past President   
 • Dr. Satish Pattanshetti
 • 9823112320
 • drsatishpattan@gmail.com
Dr.Chetan-Mhaske
 • Secretary
 • Dr. Chetan Mhaske
 • 9923010890
 • seemhaske@yahoo.com
Dr.Mandar-Doiphode
 • Treasurer   
  • Dr. Mandar Doiphode
 • 9850077168
 • mandardoiphode@gmail.com

Executive Committee Members

Dr. Bhausaheb Pachundkar

Dr. Kirankumar Jadhav

Dr. Prafulla Tamaskar

Dr. Rakesh Nave

Dr. Sachin Naik

Dr. Shivmurti Khadalkar

Dr. Tushar Kachane

Dr. Virendra Athavale