List of Trustees

Bapye M Y
Dumbre R S
Karnik S
Mehta S
Patil V S
Pungaliya S
Thakar A

List of Office Bearers...

Year
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
President
K. C. Gharpure
R. Ganguly
M. J. Joshi
M. J. Joshi
C. J. Munot
C. J. Munot
B. J. Amin
Narang / S. D. Mehta
M. Y. Bapaye
P. V. Bokil
Soni
S. G. Deshpande
Sampat Pungaliya
V. S. Ambike
Sateesh M. Karnik
Sudhir J. Kothari
Ramesh Dumbre
V. S. Patil
Anil Thakar
Subash Behere
Sanjay Kulkarni
A. N. Mahajan
Madan Senapati
R. B. Jathar
Raghunath Godbole
Shreehari Dhore-Patil
Jaisingh Shinde
Sanjeev Patwardhan
Jyotsna Kulkarni
Mukund Joshi
Arun Jamkar
Pradeep Sharma
Sanjay Deshmukh
Sanjay Devadhar
Satish Malegaonkar
Sanjeev Datye
Dilip Lunkad
Ramchandra Taware
Shailesh Puntambekar
Ajay Gupta
Ajay Gupta
Prafulla Pradhan
Siddharth Dubhashi
Mahesh Thombare
Satish Pattanshetty

 

Secretary
M. Y. Bapaye
A. M. Thakar
N. F. Bafana
N. F. Bafana
N. F. Bafana
S. D. Mehta
S. D. Mehta
P. V. Bokil
P. V. Bokil
Sateesh M. Karnik
Sudhir J. Kothari
Sudhir J. Kothari
V. S. Patil
V. S. Patil
V. S. Patil
Sanjay Kulkarni
Jyotsna Kulkarni
Raghunath Godbole
Raghunath Godbole
R. B. Jathar
R. B. Jathar
Shreehari Dhore-Patil
Shreehari Dhore-Patil
Sanjeev Patwardhan
Rajiv Jagtap
Pradeep Sharma
Arun Jamkar
Mukund Joshi
Sanjay Deshmukh
Sanjay Devadhar
Dilip Lunkad
Shailesh Puntambekar
Shailesh Puntambekar
Sanjeev Datye
Shashank Shah
Ramchandra Taware
Ajay Gupta
Suhas Date
Nitin Deshpande
Prafulla Pradhan
Sidharth Dubhashi
Mahesh Thombare
Arun Fernandes
Sanjay Kolte
Mandar Doiphode
Treasurer
---
---
Sampat Pungaliya
Sampat Pungaliya
Sampat Pungaliya
Madan Senapati
Madan Senapati
Ramesh S. Dumbre
Ramesh S. Dumbre
Satish R. Malegaonkar
Satish R. Malegaonkar
Satish R. Malegaonkar
Anil Thakar
Anil Thakar
Anil Thakar
Anil Thakar
Anil Thakar
Sharad Kankalia
Sharad Kankalia
Sharad Kankalia
Sanjeev Patwardhan
Sanjeev Patwardhan
Sanjeev Patwardhan
Jaising Shinde
Mukund Joshi
Rajiv Jagtap
Dilip Lunkad
Arun Jamkar
Pradeep Sharma
Sanjay Deshmukh
Sanjay Devadhar
Sanjeev Datye
Sanjeev Datye
Ramchandra Taware
Ajay Gupta
Ajay Gupta
Shailesh Puntambekar
Nitin Deshpande
---
Pravin Lohote
Prafulla Pradhan
Arun Fernandes
Mahesh Thombare
Satish Pattanshetty
Chetan Mhaske