Executive Committee 2024-25

President

Dr. Bharat Dikshit

9823134277

bharat_dikshit2002@yahoo.co.in

Imm. Past President

Dr. Mandar Doiphode

9850077168

mandardoiphode@gmail.com

Secretary

Dr. Rakesh Neve

9323199131

drrakeshneve@yahoo.com

Treasurer

Dr. Prafulla Tamaskar

98508 31793

drprafullatamaskar@rediffmail.com

Executive Committee Members

Dr. Kiran kumar Jadhav

Dr. Sandesh Gawade

Dr. Shantaram GulveDr. Abhijit Whatkar

Dr. Suprashant Kulkarni

Dr. Bhausaheb Pachundekar

Dr. Padmasen Ranbagle

Dr. Neeraj Rayate